ปก มาตรการปองกนการแพรระบาด COVID 19 วจก

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คลิกรับชมได้ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/watch/?v=3191006684346151

จัดทำโดย คณะกรรมการส่วนงานหารายได้และหลักสูตรระยะสั้น คณะวิทยาการจัดการ