ปลกปา ๒๐๐๗๒๙ 6

วันที่ 26 กรกฏาคม 2563 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.วนิดา หาญเจริญ ร่วมด้วย อาจาย์ฮาริส  อันนันหนับ และนักศึกษาชั้นปีที่1-2 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และสนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้ยั่งยืนโดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณป่าชายเลน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ปลกปา ๒๐๐๗๒๙ 3

ปลกปา ๒๐๐๗๒๙ 11

ปลกปา ๒๐๐๗๒๙

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/pxum8KN5NBpY6Z6bA