IMG 9760

 

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ นำโดย  รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ร่วมด้วย ผู้บริหาร และ คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยมีวาระประชุม อาทิ เช่น แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง นโยบายทิศทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ /รายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 และ พิจารณาการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรพจน์ ตรีสุข รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

 

IMG 9779

IMG 9783

 

https://photos.app.goo.gl/BUjUJdoZvv5hJfhy7