21 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการส่วนงานหารายได้และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 4/2563 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานของส่วนงานหารายได้และหลักสูตรระยะสั้น / แนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นของวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน / (ร่าง) โครงการหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล / หารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) เพื่อนำไปสู่การดำเนินโครงการหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 9574

IMG 9508

IMG 9560

IMG 9581