เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) โดยมี อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) คือ แผนพัฒนาความสามารถในการทำงานของบุคลากรภายใต้ความคาดหวังขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการ โดยพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่พึงประสงค์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

IMG 7345

IMG 7399

IMG 7422

IMG 7357

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/KXB3gKK96xaJN6Hz7