เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายสกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการ ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย และ ดร.ภัทรินทร์ มรรคา เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล เป็นเลขานุการ ในการประเมินครั้งนี้

 IMG 6596

IMG 6530

IMG 6547

IMG 6549

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/BXMsFzWXvnpRt3uK7