IMG 6337

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม เป็นประธานกรรมการ นายสกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ และ ดร.ภัทรินทร์ มรรคา เป็นกรรมการ และ นางสาววิภาวี คามวุฒิ เป็นเลขานุการ ในการประเมิน ผลการประเมินในครั้งนี้ได้รับคะแนนในระดับดี

IMG 6327

IMG 6320

IMG 6353

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/MyHDtU41kqU7ziWF9