98297359 2566834630244295 5614630456218615808 o

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

ประเภทโควตารับตรงของสาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน พ.ศ.2563
......................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ณัฐวุฒิ เบอร์โทรศัพท์ 087-3869001
คลิก Link ใบสมัคร
https://forms.gle/mgdPpARGTH6HFQK46