97806564 3164460133604867 5855210781561323520 o

ข่าวดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2563

ประเภทโควตารับตรงสาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน พ.ศ.2563
.......................................................................................
เรียนนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาชีพดี ๆ รออยู่ในอนาคต เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร นักสร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้สื่อข่าว นักออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย ช่างภาพ ฯลฯไปรู้จักเราเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://commarts.pkru.ac.th/
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 088-7512143
พิเศษฟรีค่าสมัคร 300 บาท
คลิก Link ใบสมัคร
https://forms.gle/KgE2q5e75dzrY6Co6