IMG 6037

 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาภูเก็ต) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาป่าตอง) และบริษัท ซี อาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้ลงนาม ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ/ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญยาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัทฯ

3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการอื่นๆ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผ่านเครือข่ายสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต

กรอบและแนวทางความร่วมมือ

1. บริษัทฯ และมหาวิทยาลัย ร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นการเรียนรูู้ด้วยการทำงานจริง โดยตกลงรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของบริษัทฯ

2.บริษัทฯ และมหาวิทยาลัย ร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

3. บริษัทฯ และมหาวิทยาลัย ร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรม หรือดำเนินโครงการตามที่่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

  IMG 5995

IMG 5986

IMG 6020

IMG 6029

IMG 6046

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/7xG99eDAneAKtK6w8