เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (English for Management Science 2020) โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินโครงการ และท่านวิทยากร อาจารย์วริสา ราชกิจชอบ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ความรู้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 244 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคะแนนผลสอบหลังการอบรมเป็นอันดับแรกๆ ของกลุ่มผู้เข้าอบรม และ กล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุม MS CONVENTION HALL (19309) คณะวิทยาการจัดการ

IMG 3025 Copy

IMG 3031 Copy

IMG 3059 Copy

IMG 3044 Copy

IMG 3037 Copy

IMG 3044 Copy

IMG 3147 Copy

IMG 3136

IMG 3165

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/WrzMXN7MySMoGrFXA