82138839 2879786052072278 3367668948962115584 o

เมื่อวันที่ 17มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 ในธีมงาน “ยุค 90” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และร่วมสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องวจก. รอยยิ้ม และความสนุกสนาน โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ ดำเนินรายงานโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้มอบรางวัล และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมไร่วานิช ฟาร์ม

83318262 2879788428738707 8037962188440207360 o

 83073865 2879789892071894 3786895501224312832 o

83679549 2879788888738661 973303829099446272 o

81619391 2879790618738488 1898633019531460608 o

 82881201 2879788398738710 5731923693790035968 o

82613447 2879785265405690 3239225027102507008 o