เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างคลังปัญญาของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพศูนย์ และ อาจารย์ยุพิน หะสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้อง 19112 PHOTO STUDIO คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

IMG 9897

IMG 9898

IMG 9940

IMG 9910

IMG 9901

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่