78068154 2765487423509519 6130212310549004288 o

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 รศ.ประภาศรี  อึ่งกุล คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระร่วมด้วย ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน ผู้บริหาร คณะทำงาน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นโครงการตามพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตามคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีงานทำ มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงต้องดำเนินงานโครงการโดยการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ เข้าใจสิทธิการเป็นพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ ฝึกให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง มีความซื่อสัตย์และมีวินัย ประการที่สอง เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านสิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประการที่สาม เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ ผลักดันให้มีการนำหลักธรรมคำสอน วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทยต่อไป โดยมี กิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรม 1. กิจกรรมค่ายเยาวชน 2. กิจกรรมรวมพลังสร้างต้นแบบ 3. กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายในความเป็นพลเมืองไทย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นกำลังสำคัญในการลงพื้นที่ท้องถิ่นในอันดามันเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีในท้องถิ่นในลำดับต่อไป”

78622634 2765489066842688 2372343954952683520 o

78971923 2765491363509125 2100659356193259520 o

79372418 2765491753509086 6133968199319814144 o

78696141 2765487700176158 8106768526594801664 o

78962445 2765488873509374 4515428259361456128 o

79487027 2765487300176198 6875084524439470080 o

78795156 2765488240176104 5258633338746306560 o

79908702 2765489203509341 7896127026703106048 o

 

text & pics #PRPKRU

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/WmoXcZhpLBuHaian8