ระหว่างวันนี้ 19-20 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานหลักสูตร ซึ่งมีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
6.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
8.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

โดยมีรศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยผู้บริหาร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Conference Room1 (ห้อง 19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 9259

 IMG 9460

IMG 9335

IMG 9441

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/BREyHjQy1H243Y58A