เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับและกล่าวปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโดย ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ดำเนินรายการโดยอาจารย์ฉัตรมณี ประทุมทอง และ อาจารย์ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ได้กำหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดหลักสูตร จำนวน 13 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องออกฝึกประสบการณ์ในแผนกต่างๆ ของโรงแรม ในภาคเรียนที่ 3 คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์ในแผนกห้องพัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์ในแผนกการจัดการส่วนหน้าหรือแผนกครัว ในส่วนของชั้นปีที่ 4 จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่ตนถนัดและสนใจ โดยทำการฝึกในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 และในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฯ จะต้องทำการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงภาพรวมและลักษณะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน โดยฝึกประสบการณ์ในแผนกต่างๆ อาทิ เช่น แผนกบริการส่วนหน้า แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกครัว และแผนกอื่นๆ ทั้งในประเทศ คือ จังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร และต่างประเทศ คือ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวนทั้งสิ้นรวม 22 โรงแรม

 

 IMG 9129

IMG 9138

IMG 9139

IMG 9154

 

IMG 9178

IMG 9182

IMG 9187

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/SD7amYCJpEonpbRq8