เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และ ประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 เป็นต้น ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

 IMG 9066

IMG 9070

IMG 9079

IMG 9100

IMG 9111

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/XAWaar6ECMWK9kzW6