ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ (HR BOOTS CAMP)ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ บัญชีและการเงินเบื้องต้น และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา ประธานโครงการ กล่าวรายงาน ณ ห้อง LECTURE ROOM (19308) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  พธเปด HR BOOT CAM ๑๙๑๐๒๙ 0002

พธเปด HR BOOT CAM ๑๙๑๐๒๙ 0004

พธเปด HR BOOT CAM ๑๙๑๐๒๙ 0007

 พธเปด HR BOOT CAM ๑๙๑๐๒๙ 0020

 พธเปด HR BOOT CAM ๑๙๑๐๒๙ 0022

พธเปด HR BOOT CAM ๑๙๑๐๒๙ 0048

พธเปด HR BOOT CAM ๑๙๑๐๒๙ 0029

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/WwJeXjoB6vXPLNQW9