73104130 2660395794018683 1698498628848451584 o

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  จำนวน  400 คน โดยมีอาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  กล่าวเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ผศ.เอกพล วงศ์เสรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวารุณี กิตติสิทโธ ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ บริษัทโบ๊ทลากูน จำกัด  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานตามนโยบาย กฏหมายแรงงาน กฏระเบียบข้อบังคับ และ การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ณ ห้อง MS CONVENTION HALL(19309) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

72851365 2660397220685207 5563175721515352064 o

271062 ๑๙๑๐๒๙ 0002

73187691 2660395467352049 8250622232766709760 o

73177177 2660395330685396 5398500026777337856 o

271062 ๑๙๑๐๒๙ 0021

271062 ๑๙๑๐๒๙ 0047

271062 ๑๙๑๐๒๙ 0039

271062 ๑๙๑๐๒๙ 0041

271062 ๑๙๑๐๒๙ 0042

271062 ๑๙๑๐๒๙ 0027

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/iBnPUWgPUDEbwaeg7