schedule std card64

 

📅 กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 64)
ติดต่อรับตามวันเวลาที่แจ้ง ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1

✅ สิ่งที่ต้องเตรียมมา : บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงเพื่อรับบัตร และเปิดบัญชีธนาคาร)

🎯 นักศึกษามาพร้อมกันทั้งห้องตามวัน-เวลาที่กำหนด

กำหนดการ : https://bit.ly/std-card64