logo 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษายื่นเอกสารผ่อนผันที่อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2563