สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาสามารถเข้าทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/2BfHO1Y

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถเข้าดู VDO หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ ได้ที่ http://pkru.ac.th/th/prepare-language

การทดสอบวัดระดับทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าฝึกทำแบบทดสอบได้ที่ http://shorturl.at/HMOX5

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือโทร. 0 7652 3094-7 ต่อ 1700

 

117171067 3334287419962847 218170293974194265 n