งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU)

ขอความร่วมมือ นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ตอบแบบสำรวจช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNl6Jyj0NIfXjLJ2LT67niYGo3Fc8anGvgFWRc5Ll2po5Cpw/viewform?fbc

 

03