66486395 533652507171803 7851723880975564800 n

ประกาศ !!????????????????????????????????

คณะวิทยาการจัดการ 
เปิดรับสมัคร นักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยาการจัดการ เข้าประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม 

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตชั้นปีที่1เท่านั้น
2. ไม่เคยได้รับต้าแหนง่ใดๆจากการประกวดดาวเดือนและดาวเทียมในรั้วมหาวิทยาลัย 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถและบุคลิกภาพดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในทางที่ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีจิตสาธารณะมีความเสียสละ
6. ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและมีเวลาในการฝึกซ้อมนอกเหนือจากเวลาเรียน 
7. มีความประพฤติที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้
8. มาด้วยความสมัครใจ
9. สามารถเข้าร่วมกจิกรรมและเป็นตัวแทนของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้
10. พร้อมที่จะเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

** ไม่จำกัดจำนวนการสมัคร สามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งคนในแต่ละสาขา????

** สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อาคาร19 ชั้น4 (19411)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
Inboxในเพจ หรือ 
โทร.‭ 095-429-0422 (จีน่า) นายกสโมสรนักศึกษา