https://www.pkru.ac.th/.../2793-announcement-student-pkru...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ (โครงการ กศ.บป.) นักศึกษารุ่นรหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 

และขอเชิญนักศึกษารุ่นรหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทดสอบการเข้าสู่ระบบ ได้ที่ https://sites.google.com/pkru.ac.th/sat-sun/home...

222141662 4429262000458001 478232695472079723 n

218919225 4429262560457945 1226043474242926718 n

220225042 4429262127124655 7010063793343000227 n