202918516 4273516946039885 7417626009587351419 n

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบถ่ายทอดสดทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป