BN pkru24 12 64

schedule

 

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระยะที่ 1 "การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

วันที่ 24 และ 29 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 รูปแบบ On-line
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 รูปแบบ On-site ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (ห้องประชุมสภา ชั้น 4)

ลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม) : https://bit.ly/pr24-12-64
สำหรับอาจารย์ที่เคยลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำในครั้งนี้ครับ