16 12 64 banner CWIEpx

เชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
LIVE ON ZOOM

วิทยากรโดย ดร.อลงกต ยะไวทย์

ลงทะเบียนเข้าอบรม : https://bit.ly/cwie16-12-64