thai

 

ชื่อเครือข่าย/โครงการความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและปฏิบัติด้านวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

สนับสนุนบุคลากรด้านธุรกิจการบินในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบิน

 

ชื่อส่วนงาน/สถาบันที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สถานีภูเก็ต

 

ปี พ.ศ.ที่จัดตั้งเครือข่าย/มีความร่วมมือ

2553

 

การดำเนินการ/กิจกรรม/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Out put (ประสิทธิภาพผลผลิต ,ผลผลิตจากกระบวนการจากการดำเนินการ)

ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

Out come (ประสิทธิผลผลลัพธ์ , ความสำเร็จจากการดำเนินการ)

นักศึกษาได้มีงานทำในธุรกิจการบินในประเทศและสายการบินทั้งระดับชาติและสากล