maxresdefault

ชื่อเครือข่าย/โครงการความร่วมมือ

โครงการคิดดี ไอดอล : นักสื่อสารสร้างสรรค์ ไอเดีย สุขภาวะ

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

1. เพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะ ในพื้นที่ภาคใต้ 

2. เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์สาธารณกุศล สถาบันการศึกษา และกลุ่มเด็กและเยาวชนภาคใต้ ให้เกิดการขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

3. เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและนำไปสู่การขยายพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการ

4. เพื่อให้เกิดเวที/พื้นที่ให้เยาวชนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

ชื่อส่วนงาน/สถาบันที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

1. สสส.

2. กลุ่มละครมาหยา

3. ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม

4. สโมสรลูกปูดำ จังหวัดกระบี่ 

5. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภาคใต้

6. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในจังหวัดภาคใต้

 

ปี พ.ศ.ที่จัดตั้งเครือข่าย/มีความร่วมมือ

พ.ศ.2560

 

การดำเนินการ/กิจกรรม/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Out put (ประสิทธิภาพผลผลิต ,ผลผลิตจากกระบวนการจากการดำเนินการ)

1.จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบโครงการ

2.จำนวนสื่อสร้างสรรค์ที่นักศึกษาผลิต

3.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และเพิ่มทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะ

4.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะ

5.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะ ทั้งก่อนและหลังการคัดเลือกและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และพื้นที่เฉพาะ

6.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตระหนักและใส่ใจประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะ และสามารถนำปัญหานั้นมาสื่อสารการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้

7. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมได้

 

Out come (ประสิทธิผลผลลัพธ์ , ความสำเร็จจากการดำเนินการ)

1. สังคมได้รับการส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

2. เกิดการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ทั้งภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์สาธารณสุข และกลุ่มเด็กและเยาวชนภาคใต้

3. เกิดนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และเป็นแกนนำทำความดี เพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป