tvandaman

 

ชื่อเครือข่าย/โครงการความร่วมมือ

โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน (Community TV) โครงการทีวีชุมชนอันดามัน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของทีวีชุมชนต้นแบบอันดามันมั่นคง

2. เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัด พังงา กระบี่ และภูเก็ต ในการออกแบบและพัฒนาเนื้อหารายการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่นอันดามัน

3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมในการเตรียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโทรทัศน์

 

ชื่อส่วนงาน/สถาบันที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

1. มูลนิธิรักษ์ไทย 

2. มูลนิธิอันดามัน วิทยาลัยชุมชนพังงา สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3. ศูนย์ประสานงานเกษตรพอเพียงต้นแบบคามินฟาร์ม

4. ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวชุมชนเกาะคอเขา

5. ชมรมกู้ชีพกู้ภัยบางไทร

6. สำนักสงฆ์สวนวาง อ.คุระบุรี จ.พังงา 

7. ไทยพีบีเอส

 

ปี พ.ศ.ที่จัดตั้งเครือข่าย/มีความร่วมมือ

พ.ศ.2560

 

การดำเนินการ/กิจกรรม/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Out put (ประสิทธิภาพผลผลิต ,ผลผลิตจากกระบวนการจากการดำเนินการ)

1. ต้นแบบทีวีชุมชนของทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง

2. ภาคประชาชนที่สนใจสามารถผลิตข่าวสารจากชุมชนด้วยโทรศัพท์มือถือ

 

Out come (ประสิทธิผลผลลัพธ์ , ความสำเร็จจากการดำเนินการ)

ประชาชนมีความพร้อมในการเตรียมการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโทรทัศน์

 

29884256 1297817060362847 2130579299 o