DBD

 

ชื่อเครือข่าย/โครงการความร่วมมือ

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

ชื่อส่วนงาน/สถาบัน ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

ปี พ.ศ. ที่จัดตั้ง เครือข่าย/มีความร่วมมือ

16 มกราคม  พ.ศ.2558

 

การดำเนินการ/กิจกรรม/ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Out put (ประสิทธิภาพ ผลผลิต ,ผลผลิตจากกระบวนการจากการดำเนินการ)

1.นักศึกษารุ่น 55 ได้เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบ จำนวน 59 ราย

2.นักศึกษารุ่น 56 ได้เข้าร่วมและอบรม และผ่านการทดสอบ จำนวน 60 ราย

*กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมและทดสอบ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

Out come (ประสิทธิผล ผลลัพธ์ , ความสำเร็จจากการดำเนินการ)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาการบัญชี จำนวน 128 คน มีรายชื่อผ่านการทดสอบเป็นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทำให้ผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจได้ว่าบัณฑิตของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี และมีความสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในกลุ่ม AEC ได้เป็นอย่างดี 

IMG 8122

 IMG 8128