HRPHUKET

 

ชื่อเครือข่าย/โครงการความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือระหว่างชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ตและสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อการพัฒนานักศึกษา สร้างบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการส่งเสริมอาชีพอาชีพระดับชาติและนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

1.  สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการ การเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการเครือข่าย
2.  ร่วมพัฒนานักศึกษา และสร้างบัณฑิตมืออาชีพกับสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

ชื่อส่วนงาน/สถาบัน ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ตและโรงแรมเครือข่าย

 

ปี พ.ศ. ที่จัดตั้ง เครือข่าย/มีความร่วมมือ

ปี 2554

 

การดำเนินการ/กิจกรรม/ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Out put (ประสิทธิภาพ ผลผลิต ,ผลผลิตจากกระบวนการจากการดำเนินการ)

1.  สาขาวิชาฯได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการ การเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการเครือข่าย
2.  เกิดความร่วมมือระหว่างชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ตและสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการในการพัฒนานักศึกษา และสร้างบัณฑิตมืออาชีพกับสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

Out come (ประสิทธิผล ผลลัพธ์ , ความสำเร็จจากการดำเนินการ)

1. จำนวนนักศึกษาได้รับการตอบรับให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษาจากโรงแรมเครือข่ายตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด

2. จำนวนบัณฑิตได้งานทำหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษาจากโรงแรมเครือข่าย

DSC00137