1484907771 1 orgชื่อเครือข่าย/โครงการความร่วมมือ  

Phuket Hotels Association's Scholarship

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

 

ชื่อส่วนงาน/สถาบัน ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

Phuket Hotels Association ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ปี พ.ศ. ที่จัดตั้ง เครือข่าย/มีความร่วมมือ

ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

การดำเนินการ/กิจกรรม/ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Out put (ประสิทธิภาพ ผลผลิต ,ผลผลิตจากกระบวนการจากการดำเนินการ)

-มีนักศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายณัฐพล เห็นดี

2.นางสาวชนัญชิดา เรื่องธนศักดิ์

3.นางสาวสุดารัตน์ มะสมัน

 

Out come (ประสิทธิผล ผลลัพธ์ , ความสำเร็จจากการดำเนินการ)

-นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา

-หลังจากจบการศึกษาสามารถเลือกเข้าทำงานในกลุ่มโรงแรมที่ผู้ให้ทุนสังกัดได้ เป็นระยะเวลา   2 ปี ตามเงื่อนไขการรับทุน

 

DSCF3101

 phuket 21

Screenshot 20180319 163420