TOP 7 หลกสตรนานาชาต มหาวทยาลยราชภฏ 2020 4

 

ขอเเสดงความยินดีกับหลักสูตรชั้นนำของคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับการจัดอันดับ Thailand Top University 1 ใน 5 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดทั่วประเทศ ประจำปี 2021 #MSPKRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ได้เเล้ววันนี้