P2

P1

 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวด “Challenge Cultural Influencers” จาก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นายเถลิงศักดิ์ วัฒกี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวด “Challenge Cultural Influencers” ซึ่งเป็นกิจกรรมการค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม ภายใต้การจัดกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เถลิงศักดิ์ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Story telling) ของขนมเต้าส้อผักเหมียง ขนมไทยโบราณที่มีต้นกำเนิดจากชาวจีนฮกเกี้ยน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง จังหวัดพังงา ที่ได้ริเริ่มนำผักเหมียงหรือใบเหลียง ผักท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมของแป้งและไส้ขนมเต้าส้อ ทำให้เกิดเป็น "ขนมเต้าส้อผักเหมียง" หนึ่งเดียวในจังหวัดพังงา
“ผมรู้สึกดีใจมาก ๆ ขอขอบคุณทางสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับรางวัลและการเปิดโอกาสให้ผมและเพื่อนๆ ในสาขา รวมถึงผู้เข้าประกวดทุกคน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองให้กับทุกคนได้รู้จัก

ผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมที่ได้เรียนรู้จากรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาค กศ.บป. ผมได้นำองค์ความรู้ที่เรียน มาใช้ในการผลิตผลงานในครั้งนี้ การได้เข้าประกวดถือเป็นการเตรียมความพร้อม สู่การทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนในอนาคตได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกท่าน” เถลิงศักดิ์กล่าว

สำหรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จร่วมของทางคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้ดูแล สนับสนุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างเส้นประสบการณ์ในการทำงานระดับประเทศผ่านโครงการปั้นดินสู่ดาว และการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร โดยมีคณาจารย์ของทางสาขาวิชาเป็น Facilitator อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา อ่อนน้อม และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยที่สร้าง “ตัวตน” ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก