Black and Purple Gradient Simple Listing Presentation

 

🎉🎉🎉 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2564
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
❤️❤️❤️