คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรภัทร์ โชติวิริยกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

82689541 28