รางวลเชดชเกยรต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยแบ่งประเภทรางวัล ดังนี้

# ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน

1. ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

2. ผศ.นิมิต ซุ้นสั้น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการนวัตกรรมการบริการ

# ประเภท รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 จำนวน 1 ท่าน
- ดร.อนุศรา สาวังชัย
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดังกล่าว ด้วยค่ะ


คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/zdzhfY54LnQZBhRC6