congreatsutasinee

 

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ ที่ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) "ให้ร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น" ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 62 ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักศึกษาชนะเลิศการประกวด EGAT Animation Award 2019