นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คว้ารางวัลการประกวด Animation ในโครงการ EGAT Animation Awards 2019 ภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประกวด Animation ในโครงการ EGAT Animation Awards 2019 ภาคใต้ ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ “50 ปี กฟผ. นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งมีการจัดการแข่งขันทั่วประเทศไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภาคใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดยผลการแข่ง ทีม Roaming ประกอบด้วย นายอธิรัช คำสิม นายสิทธาวัฒน์ เอาบุญ นายสิทธิสถาพร พริกคง และ นายอนันตศักดิ์ วารีศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม Flashlight ประกอบด้วย นายกิตติธัช ทองทิพย์ นายชนาธิป สองพี่น้อง นายสหรัฐ คงเอียด และ นายสิทธินนท์ ลือใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย มี ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ควบคุมทีมในการเดินทางไปนำเสนองานในครั้งนี้ สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์สื่อ Animation อย่างมีคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย ช่วยถ่ายทอดภารกิจ กฟผ. ในมุมมองเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนผ่านหนังสั้น Animation ในการเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562


สำหรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จร่วมของทางคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้ดูแล สนับสนุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับต่าง ๆ และการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร โดยมีคณาจารย์ของทางสาขาวิชาเป็น Facilitator อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และมีจิตอาสา อ่อนน้อม และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

 

 71113586 477922709718551 7333580409365594112 o

70766694 477596799751142 7341199273326804992 n

71041524 477596803084475 3817169870995324928 n

 

71037994 477596886417800 8717686671937634304 n