เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "ถนนสายวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ" บูรณาการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นฝั่งอันดามันในการส่งเสริมมูลค่าสิ้นค้า OTOP โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงานวิจัย ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ในการนี้ ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมมอบทุนไข่มุกคณะวิทยาการจัดการ / กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / กิจกรรมการสาธิตและฝึกทำอาหาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม / กิจกรรมการจัดนิทรรศการความรู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจบูรณาการกับการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดอันดามัน ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การออกร้านค้าและการแสดงผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) / นิทรรศการวิชาการ "safety and security" การให้ความรู้ ข้อปฏิบัติในการนำสัมภาระขึ้นเครื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน) / นิทรรศการวิชาการ “วัฒนธรรมร่วมสมัยในชุมชนถนนถลาง” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ) / การออกร้านค้า สาขาวิชาการตลาด / การแสดงสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ชุดที่ 1 รองเง็ง และ ชุดที่ 2 การแสดงเดินแบบผ้าพื้นถิ่น) / การแสดงสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ชุดที่ 1 เต้น Doom doom+ละคร และ ชุดที่ 2 เต้นโอ้ละหนอ + ละคร +เต้น I am the best) / การแข่งขันตำส้มตำ Creative PhuketPapaya Salad Contest สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ / การแสดงสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน) ชื่อชุดการแสดง Fly with me โดยมี นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน เพื่อบูรณาการโครงการด้านวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

 IMG 5524

IMG 5515

IMG 5529

IMG 5587

IMG 5381

IMG 5655

IMG 5518

IMG 5921

 

คลิกดุภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/G4BKxqKdXwQwgeQi7