IMG 4578

 

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก"  โครงการ"ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประกอบอาชีพเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม" และ โครงการ"ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน" ในรูปแบบธีมงาน "ย้อนรอยภูเก็ต" โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  กล่าวรายงาน โดย ดร.รุ่งนภา  อริยะพลปัญญา  ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ร่วมด้วย  รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา  สื่อมวลชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก  ณ ลาน Public House Central Festival Phuket 

 

โดยภายในงานยังมี กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต การสาธิตอาชีพเสริมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก และการประกอบอาชีพเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 4 นิทรรศการ ได้แก่  อาหารพื้นบ้าน  ขนมพื้นถิ่น การแต่งกายพื้นเมืองผ้าปาเต๊ะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมรองเง็ง / กิจกรรมนำเสนอผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย (โครงการต่อเนื่องครั้งที่ 6) / กิจกรรมการแสดงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายพื้นเมืองผ้าปาเต๊ะ / กิจกรรมการแสดงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน / กิจกรรมการแสดงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนมพื้นถิ่น / กิจกรรมการแสดงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การแสดงศิลปวัฒนธรรมรองเง็ง  / พิธีส่งมอบองค์ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การประกอบการแบบมืออาชีพของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และ ตรัง / การแสดงชุดอาหาร อาภรณ์ อารมณ์สุนทรีแห่งไข่มุกอันดามัน  การเดินแบบผ้าปาเต๊ะ  จากการประยุกต์ผ้าพื้นเมืองสู่สากล โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  และ มินิคอนเสิร์ต Khamas (คาร์มัส) The Voice 8  ที่ได้มาร่วมสร้างสีสันและเปิดงานด้วย mini concert  บรรยากาศเต็มด้วยความสนุก และ ย้อนรอยไปกับวันวาน ในรูปแบบธีมงาน "ย้อนรอยภูเก็ต"

 

IMG 4475

IMG 4538

IMG 4464

 IMG 4377

87330166 1201872890006795 3142130084421304320 o

 87408007 1201871506673600 6655213715354288128 o

87657365 1201871086673642 4886893637125799936 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/4ytLCXKjLZQ9CHn68