กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0003

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาคปกติทุกระดับชั้นปีให้ตระหนักและดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมอันดีงามที่จะอนุรักษ์ประเพณีไหว้ครู ตลอดทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ณ ห้อง MS CONVENTION HALL (19309) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0020

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0001

 

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0005

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0006

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0010

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0012

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0011

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0018

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0013

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0017

กจกรรมไหวคร สาขาการตลาด ๑๙๐๘๐๒ 0016

 

 >>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/CENG97Pm1kuxgok36