ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “งานครบรอบ 1 ปี อาคารใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการประกอบการแบบมืออาชีพ โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏภูเก็ต  

DSCF9079

DSCF9087

DSCF9094

DSCF9101

 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

กิจกรรมภาคจัดจำหน่าย และแสดงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์

จังหวัดภูเก็ต
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า รวมผลิตภัณฑ์ 6 ตำบล DPKT
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา

จังหวัดพังงา
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนจักสานรักษ์โลกบ้านปากด่าน
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลายบ้านคลองบ่อแสน
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทองจำกัด

จังหวัดกระบี่
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนจักสำนแม่บ้านเขาแก้ว

จังหวัดตรัง
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนมาลีพารา
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน
- บูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก

ณ ลานอเนกประสงค์  ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

 DSCF9007

DSCF9019

DSCF9011

 กิจกรรมภาควิชาการ

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวไร่ดอกข่า” ของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านบางทองจำกัด ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โจ๊กข้าวไร่ดอกข่า แป้งข้าวไร่ดอกข่า นมจมูกข้าวไร่ดอกข่า เป็นต้น โดยวิทยากร ดร.พิริญญา กฤศวงศ์งาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 5 CONFERENCE ROOM (19509)

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ “รวมผลิตภัณฑ์ 6 ตำบล "DPKT" เช่น มาตรฐานของโรงเรือน การแต่งกายถูกสุขลักษณะ การเตรียมวัตถุดิบ การใช้อุปกรณ์ในการผลิต การป้องกันเชื้อที่ถูกต้อง เป็นต้น โดยวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ้ำด้านเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 CONFERENCE ROOM 1 (19106)

- การบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร” โดยวิทยากร คุณพิมพ์ประไพ  ธีระชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง MS CONVENTION HALL (19309) 

  IMG 0202

35410

35393

 IMG 0010

IMG 0342

IMG 0188

ภาคเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์

- เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง โคมไฟเตยปาหนัน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม เตยปาหนัน บ้านวังหิน จังหวัดกระบี่

- เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง โลโก้ ป้ายแท็กและบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน วิสาหกิจชุมชนมาลีพารา จังหวัดตรัง 

- เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง โคมไฟก้านจาก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก จังหวัดตรัง

- เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง การออกแบบพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าและพัฒนาการจัดเก็บดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานแม่บ้านเขาแก้ว จังหวัดกระบี่

- เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและการพัฒนาด้านการเก็บดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานรักษ์โลกบ้านปากด่าน จังหวัดพังงา 
โดยวิทยากร อาจารย์ปุณมนัส ทองด้วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูผู้สอนวิชาศิลปะโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์ภายในอาคาร ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

- เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง การทำกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ จากกลุ่มผ้าปาเต๊ะเพ้นท์บ้านบ่อแสน โดยคุณลัดดา  คาวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหัตถกร รมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา จังหวัดพังงา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

IMG 0793

  IMG 0693

IMG 0800

IMG 0718

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

- วันที่ 22 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า)

https://photos.app.goo.gl/1fK9Mq4cowGidcfT7

  - วันที่ 22 มิถุนายน 2562 (ภาคบ่าย)

https://photos.app.goo.gl/zTBRPDpUKHtb42ee7

 - วันที่ 23 มิถุนายน 2562

https://photos.app.goo.gl/EXpfBQtKGDpRkRMq7