3.โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ pdf.io

เมื่อ วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น.
คณะกรรมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ประสารการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์ ประสมทอง อาจารย์เดชา สีดูกา และคณะร่วมประชุม รับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในไตรมาสที่ 1 พร้อมทั้งชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 19106 CONFERENCE ROOM คณะวิทยาการจัดการ
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11-t_fguXBEvjfp0RLJeWWEFUBBUQ6P5h