01

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย อาจารย์เดชา  สีดูกา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/FQJJYpvLYm2RZFb88