00

 

วจก. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน /อาจารย์เดชา สีดูกา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร /อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/a3XZgWGa6JVPdkqu9