IMG 7713

IMG 7692

IMG 7593

IMG 7584

8 สกญญา สมดบาล

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ“พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการขยะ” ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมี
อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้น
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (19202) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/aYjE5yifck7nAHVY9