เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษา และ นักศึกษาผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุม Conference Room 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

 85353

 

ในการนี้ ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวถึง นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ การเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี พร้อมทั้งให้นักศึกษา ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (1 คณะ 1 พื้นที่) โดย อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

2.โครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม (พื้นที่ป่าตอง) โดย อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร

3.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (พื้นที่จังหวัดพังงา) โดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ /อาจารย์พิมลรัตน์ ราดภูเขียว / ดร.สัญญา ฉิมพิมล และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

4.โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต โดย นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5.โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดพังงา โดย นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่บ้านเกาะสิเหร่) โดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่ป่าคลอก) โดย นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

85394

 85367

85404

 

คลิกดูภาพได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/coepTpMbAQNMq5rU7